Vi har forsøkt besvare de vanligste spørsmålene vi får fra våre medlemmer og gjester.

Jeg ønsker å bli medlem i Bærum GK, hva gjør jeg? Hva koster det?

Ta kontakt med klubben på bmgk@bmgk.no  og gi oss ditt navn, din adresse og når du er født (dd.mm.åå), så sender vi deg faktura.
Priser på innmeldingsavgift og årskontingent finner du på våre nettsider under Priser til venstre i dette bildet.Så snart vi har mottatt betalingen, vil vi registrere deg som medlem i Bærum Golfklubb. Derefter sender vi beskjed til Norsk Tillitsman ASA, som foretar selve transaksjonen. Du vil da motta en kopi av obligasjonen. Opprinnelig eiers navn vil fremdeles stå på forsiden av obligasjonen, mens ditt navn vil stå på baksiden.Dersom du ønsker Bærum GK som hjemmeklubb, må du gi oss beskjed om dette, slik at vi kan søke din gamle hjemmeklubb om bytte. Når dette er akseptert, vil vi kunne bestille nytt golfkort til deg.Vi gjør oppmerksom på at obligasjonen er knyttet opp mot medlemskapet. Det vil si at man er medlem av Bærum Golfklubb og må betale årskontingent, så lenge man står som eier av obligasjonen.

Jeg ønsker å være passiv medlem i år, er dette mulig?

Nei, søknadsfristen for å gå over fra Aktiv til Passiv medlem i inneværende år utløp 31.12. i fjor. Men du kan selvsagt allerede nå søke om å bli passiv medlem neste år. Søknaden må vi imidlertid ha skriftlig, helst som mail.  Du vil da stå som passiv, inntil du skriftlig sender ny søknad om å bli aktiv medlem igjen. Søknaden kan du sende på mail til: bmgk@bmgk.no

Hvilke rettigheter har jeg som passivt medlem?

Du kan spille mot å betale en redusert greenfeee, og booke inntil 4 dager i forveien. Du spiller gratis på korthullsbanen, og får 1 årlig greenfee billett til hovedbanen.

Golfkort:

Fra og med sesongen 2008 har alle med hcp fått elektronisk kort. Dette kortet gjelder i flere år. Når du legger inn dine scores i GolfBox, oppdateres ditt hcp.

Hvordan får jeg golfkort?

Så snart du har gjennomført Veien til Golf kurset, får du automatisk klubbhandicap på 54. Dersom Bærum Golfklubb er din hjemmeklubb, vil vi bestille golfkort til deg. Når du har spilt en runde golf, legger du inn dine slag i GolfBox, og systemet vil regnet ut ditt nye hcp for deg. Du vil se hva det er neste gang du bruker kortet ditt eller logger deg inn på GolfBox. Ditt hcp vil reguleres med hele poeng, helt til du får etablert et hcp på 36. Derefter vil poengene også beregnes med "komma".

Jeg har mistet mitt elektroniske hcp kort, hva gjør jeg?

Send oss en mail (til bmgk@bmgk.no), og vi bestiller nytt til deg. Imidlertid gjør vi oppmerksom på at vi tar et gebyr på kr. 100 når vi bestiller nytt kort til deg. Dette betales inn på kotno 7131.05.56119.

 Hva gjør jeg hvis jeg ikke har obligasjon, og ønsker å melde meg ut av klubben?

Skriftlig utmelding må være oss i hende innen 31.12. for at neste års kontingent ikke skal tilkomme. Mottar vi utmelding efter 01.01. vil årets kontingent bli fratrukket evt. medlemslån ved tilbakebetaling. Utmeldingen sendes på  mail til bmgk@bmgk.no.

Hva gjør jeg hvis jeg har obligasjon, og ønsker å melde meg ut av klubben?

Obligasjonen er knyttet opp mot medlemskapet ditt på hovedbanen, og så lenge du eier obligasjonen er du medlem og må betale årskontingent.Det har dessverre vært et svært dårlig marked for obligasjoner de siste årene, slik at det ikke har vært omsatt obligasjoner.Klubben tilbyr derfor at du kan gi obligasjon tilbake, kostnadsfritt for klubben. Dette forutsetter selvfølgelig at du har gjort opp dine forpliktelser ovenfor klubben.Klubben må få skriftlig melding om dette (mail til bmgk@bmgk.no er helt o.k.) innen 31.12.Dersom du har en i nær familie (foreldre, søsken, barn eller barnebarn) som ønsker å overta din obligasjon, vil vedkommende kun betale et transaksjonsgebyr på kr. 1.000 isf innmeldingsavgift (se Priser til venstre i bildet).

Hva gjør jeg hvis jeg vil melde overgang fra hovedbanemedlemskap til korthullsbane medlemskap?

Medlemmer på hovedbanen som ønsker overgang til korthullsbane medlemskap, får ikke refundert tidligere innbetalte kontingenter og avgifter. Melding må være gitt til klubben (mail: bmgk@bmgk.no) senest 31.12. Man kan ikke ha en obligasjon og samtidig være medlem på korthullsbanen, da obligasjonen er knyttet opp mot medlemskapet på hovedbanen. Medlemmer som konverterer fra hovedbane medlemskap til korthullsbane medlemskap kan ikke gå tilbake til tidligere kategori uten å betale full innmeldingsavgift.

Hva gjør jeg hvis jeg vil melde overgang fra korthullsbane medlemskap til hovedbanemedlemskap?

Ved konvertering til hovedbanemedlemskap betales differensen mellom den innmeldingsavgift som er betalt og den innmeldigsavgift som gjelder for inneværende kategori/år. Dette gjelder imidlertid ikke ved konvertering til hovedbanemedlemskap til kampanjepris. I tillegg må man kjøpe en obligasjon.

Kan jeg leie ut min spillerett?

Ja, fra og med sesongen 2015 har du anledning til å leie ut din spillerett for én sesong av gangen. Du må selv finne en som vil leie spilleretten din. Du og leietager avtaler pris, og leietager betaler til deg direkte. Dere må fylle ut og signerer en kontrakt vi har lagt ut på sidene våre (Klubb/Informasjon/Utleie spillerett) og sende den til oss, gjerne på mail (bmgk@bmgk.no). Dersom du har betalt passivt årskontingent, vil vi fakturere deg differensen mellom passivt og aktivt medlemskap i tillegg til et gebyr på kr. 300. Dersom leietager ønsker Bærum GK som hjemmeklubb, vil han måtte betale en avgift på kr. 500 til klubben. Når vi har registrert innbetalingen, vil vi registrere leietageren i GolfBox og åpne ham/henne for spill. Leietager vil ikke ha stemmerett på årsmøter.

Du som utleier vil ikke lenger ha fri spillerett på Bærum, men må betale greenfee.