Her er referat fra banekomitémøtet den 12. september 2017.

Tilstede: André Jåtog (daglig leder), Per Svendsen (Headgreenkeeper), Guttorm Tuxen (greenkeeper), Reidar Roen (herrekomité), Magne Fjeldstad (seniorkomité), Charlie Westrup (juniorkomité) og Anders Harto (leder banekomité / styrets representant for banen)

Forfall: Aina Olsen (damekomité) og Nils Otto Bergseng (korthullsbanemedlemmer og turneringskomité). Innspill fra disse ble videreformidlet på forhånd. 

Evaluering av tiltak gjennomført i 2017

Banekomitéen uttrykte stor tilfredshet ovenfor banemannskapet ved gjennomførte tiltak som ble anbefalt gjennom budsjettjusteringer for 2017 (vedtatt av årsmøte før årets sesong). 1. Kortere rough, 2. Heve standarden på korthullsbanen og 3. Jevnere greener. André refererer til medlemsundersøkelsen, som forteller at medlemmer jevnt over er svært godt fornøyd med tiltakene som ble gjennomfør i fjor. Komitérepresentantene forteller det samme, selv om hastigheten på greenene fortsatt kan bli raskere. Det presiseres imidlertid at hovedfokuset i 2016 var jevnhet, ikke hastighet.  

Sesongen 2017

Samtlige komitérepresentanter gikk igjennom alle mottatte forsalg. Disse ble kategorisert etter mulig gjennomføringsgrad: «nå», «kort sikt» og «lang sikt». Her ble også alle innspill fra medlemmer og gjester gitt gjennom medlemsundersøkelsen tatt opp. Under «nå-tiltak» var det bred enighet blant mange forslag, noe som gjør at banemannskapet allerede fra 14.09.17 iverksetter følgende:

  • Sikkerhetsbjelle hull 9 ved 100m-pinen. (For å øke sikkerhet i det blinde transportslaget)
  • Økt bredde mellom teeklosser. Prøveprosjekt med full bredde frem til sesongslutt.
  • Sammenslåing av enkelte teeklosser på par3-hull. 48/54 settes mer sammen – dette for å minske slitasje på utslagstedene og øke vanskelighetsgraden fra tee 48. På hull 3 vil 48 flyttes ett platå opp for å sikre naboer på hull 3. 
  • Større variasjon i flaggplasseringer. Mange medlemmer som spiller på «faste dager» opplever at pinnene ofte står i samme «sone» på de ulike hullene. Som et prøveprosjekt ut sesongen fjernes derfor flaggplasseringskartet slik at banemannskapet gis frihet til å variere flaggplasseringer mer etter egnethet på greenen. Dette vil også oppleves som tidsbesparende for banemannskapet. 
  • Det settes ut søppelbøtte med lokk ved teestedet på hull 9. 
  • Klippe fairwayhøyde for treningsområdet på «gamle hull 14».
  • Sikkerhetsbjelle ved hull 12 flyttes frem til 150m-pinnen på høyre side.  

Videre arbeid

Av forslag som krever større tid og ressurser ble mye diskutert. Her var alt fra bunkere, veier, opprensing av vann, regler for bilkjøring, ansvarsfordeling for påfylling av scorekort ved hull 2, informasjonsskilting, ombygging av greener, dressing av fairways, nye rangmatter, jevne ut og bygge nye teesteder, merking av bane og felling av trær oppe til diskusjon. Selv om spredningen i ønskene var store, var det bred enighet om tre hovedområder. 

  • Utbedring av veinettet spesielt rundt greener slik at slitasjen blir mindre. Her presiserer banekomiteen at hull 10 trenger strakstiltak og bør prioriteres. Her nevnes selve veien, broen og å sette opp et gjerde for å holde folk på veien og gjerde rundt teestedet. Et stort fokus bør også rettes til tee 46 på hull 1 (gjørmehullet), da et estetisk vakkert åpningshull er viktig ift greenfeespillere.
  • Mange bunkere (vi nevner spesielt 5,16,17 og 18) sliter med drenering og mye steiner.
  • Kvaliteten på fairwayene. Her nevnes spesielt hull 1. 9 og 15.

Banekomitéen har på vegene av klubbens medlemmer sagt at disse tre hovedområdene bør prioriteres når banemannskapet og administrasjonen skal lage budsjetter som presenteres for årsmøte i 2018. Banekomitéen ville ikke rangere hovedområdene, fordi vi anser samtlige som «svært nødvendig og ønskelige». Samtidig presiseres det at korthullsbanen og fokuset på jevnhet på greener må fortsette i den positive utviklingen det har vært i 2017. Banekomitéen har ikke tatt veldig hensyn til økonomi, da formålet til banekomitéen er å formidle ønskede forbedringer, og klubben har andre komitéer som ivaretar økonomien (styret, kontrollkomitéen og til slutt årsmøte). Vi vet imidlertid at klubben ventes store kostnader i maskinparkutskiftninger fremover, og banekomitéen har derfor hatt fokus på hovedområder som vi mener er gjennomførbare uten ekstreme kostnader. 

Videre kom det opp diskusjoner rundt ansvarsfordeling og konkretisering av merking på banen. Til turneringer har vi dommere i klubben som gjør dette, men hvem har ansvaret i det daglige? Hva med GUR-merking på skadede områder, spesielt rundt og i nærheten av green (hvit spray). Skal vi være flinkere til dette, og hvem har i tilfelle ansvaret for at det blir gjort? Vi har også som kjent mange bunkere der det er dårlig drenering. Etter mye nedbør bør (kan) de settes ut av spill med blå stake inntil de er spillbare. Dette kan oppleves som positivt og mer rettferdig for spillerne. Hvem har ansvaret?  Dette ønsker banekomiteen at Styret og André får strukturert/fordelt. Banekomiteen stiller seg positive til et slikt ansvar i det daglige sammen med banemannskapet, men ansvaret må synliggjøres gjennom en klar ansvarsfordeling /mandat. 

Avslutningsvis benyttet banemannskapet v/leder Per Svendsen anledningen til å si at de er meget tilfreds med at klubbens medlemmer engasjerer seg så mye i banen. De setter svært stor pris på at klubben nå har et fungerende system på hvordan medlemmers ønsker og innspill kan videreformidles og behandles på en ryddig måte. Vi har alle sammen det samme målet –  at Bærum Golfklubb utnyttes til det ytterste at sitt potensial.

 

Referat av Anders Harto /leder for banekomitéen.