Her er referatet fra møtet den 11. september

Referat Banekomitémøte 11.09.18

Tilstede: André Jåtog (Daglig leder), Per Svendsen (Headgreenkeeper), Guttorm Tuxen (Greenkeeper), Anders Lien (Herrekomité), Magne Fjeldstad (Seniorkomité), Charlie Westrup (Juniorkomité), Fredrik Horn Eriksen (Turneringskomité og korthullsbanen) og Anders Harto (leder Banekomité og Styrets representant).

Forfall: Kristin Anchersen (Damekomité) og Stein Sunde (Dommerkomité)

Evaluering av gjennomførte tiltak i 2018

Klubbens medlemmer viser stor tilfredshet ved at mange av innspillene fra i fjor har blitt gjennomført. Først og fremst har flere forhold ved hull 10 har blitt vesentlig bedre. Den nye broen på hull 10 fremstår betraktelig mer solid enn tidligere, og sperringene med tau har ført til bedre gressvekst fra tee til green. Det har også kommet opp et skilt som forklarer dropperegler, samt en dropsone i bakkant av greenen. Her oppfordrer vi alle medlemmer til å fortsette å bruke veien – vi ser at slitasjen minker foran green!

Komitéen har fått mange innspill på at medlemmene også godt fornøyd med hvordan det nye veinettet ved runding (hull 9,10,11 og 12) fremstår. Vi håper at dette kan gjøres flere steder.

Det har også blitt fokusert mye på Hull 3 de siste to årene. Banemannskapets arbeid med kutting og rensing av småtrær/busker i skogen til venstre for fairway (mot hull 5) har hjulpet mye. Fra sesongen 2019 vil området mellom 3 og 5 være klart for spill. Dette vil naturlig trekke spillet mer til venstre, og i så måte også vekk fra naboer på høyre side. Det har vært diskutert om vi skal fortsette å «rense opp» også i den neste treklyngen på venstre side, men dette kan vi ikke gjøre fordi det er fornminner i og rundt den treklyngen. Det har også vært diskusjoner om å flytte vannhindret på hull 3 noe mer mot høyre, men dette har komitéen og banemannskapet ikke valgt å anbefale for styret. Årsaken er enkel; det er fjell under fairway på høyre side, så vi vil kun få flyttet vannet noen få meter. Det gjør at Komitéen forespeiler en høy kostnad for liten gevinst. Komitéen tror imidlertid at de store utbedringene til venstre, samt bredere fairwayklipp, vil bidra til å trekke spillet vekk fra naboene på høyre side.

Sesongen 2018

Samtlige komitépresentanter gikk igjennom og presenterte alle mottatte forslag. Disse ble kategorisert etter mulig gjennomføringsgrad «nå», «neste sesong» eller «langsiktig». Her ble også alle innspill gitt i medlemsundersøkelsen tatt opp. Det ble raskt enighet om at flere «nå-tiltak» bør iverksettes:

  • Flaggplassering. Dette er et tema som engasjerer mange. Her valgte Komitéen og banemannskapet å gå bort fra det tradisjonelle flaggplasseringskartet for noen år siden. Årsaken til det var at det gir banemannskapet muligheten til å plassere flagg etter forhold på green, noe som gir det økt frihet og raskere arbeidstid. Banemannskapet opplevde at flaggplasseringskartet ikke var til det beste for ønsket belastning på greenene, spesielt tidlig i sesongen. Det har i løpet av sesongen kommet opp små gule flagg på flaggstengene som skal indikere hvor flagget står. Det er et fint tiltak, hvis det brukes skikkelig. Komitéen ønsker dette forbedret med en gang, fordi det til nå har vært mye forskjellig bruk. Det vil bli satt opp informasjon ved hull 1 om hva det lille gule flagget indikerer og banemannskapet vil være nøyere med å justere det lille gulet flagget. Prosjektet evalueres igjen til neste år.

 

  • Teeklosser. Prøveprosjektet med «full bredde» på teeklosser i fjor høst opplever Komitéen og mange medlemmer som vellykket. Det ønsker vi at skal fortsette, da den «4-skrittsavstanden» som brukes nå kan oppleves for smal for mange. Dette gjelder spesielt spillere fra teested 46. Banemannskapet presiseres imidlertid at «full bredde» vil føre til økt slitasje på midten av teeboksene, så bruk gjerne hele bredden når du spiller! Banemannskapet vil sette teeklossene noe smalere de dagene de skal klippe, slik at klippemaskinen kommer helt inntil tee uten å ta med seg klossene.

 

  • Informasjonsflyt fra banemannskapet til medlemmer kan med fordel bli bedre. Det er mange som lurer på hva som skjer på banen, spesielt med greenene. Komitéen anbefaler Daglig Leder å gjøre den informasjonen som ligger på nett under «banestatus» tilgjengelig på skjermer i proshopen for økt synlighet. Dessuten kan en «ukeplan» med stikkord: f.eks, dressing, rulling, hullpipe osv være smart å inkludere for å gi medlemmer noe forutsigbarhet. Denne informasjonen er selvfølgelig væravhengig, men komitéen har tro på at økt informasjon skaper større forståelse på de ulike fasene som banen går igjennom i løpet av en sesong. Medlemmer har full forståelse for at banemannskapet ikke kan forutsi været og at planene derfor er veiledende.

 

Etter «nåtiltak» fulgte diskusjoner om hva som bør gjøres neste sesong med utgangspunkt i hvordan værforholdene har vært i år. Som alle vet har været i sommer vært ekstremt, noe som påvirker banen. Det ble raskt klart at Komitéen ønsker at banemannskapet og administrasjonen gjør en vurdering av tilstanden på anlegget vårt, spesielt i forhold til å tåle ekstremvær. Har vi f.eks et godt nok vanningsanlegg for varme somre som i år? En slik vurdering av anlegget bør presenteres for Styret.  

Videre arbeid

Banekomitéens arbeid har de siste årene kun basert seg på tiltakt fra år-til-år, grunnet stramme økonomiske rammer (konsolideringsår, osv). Dette opplever både Komitéen og banemannskapet som utfordrende. Det er vanskelig å snakke om en større plan for utbedring av greener, fairways og bunkere uten en helhetlig plan som strekker seg over flere år. Vi har derfor i fellesskap besluttet å møtes flere ganger igjennom høsten for å lage en overordnet plan for vedlikehold og utvikling av banen. Målet er at denne planen kan presenteres for styret samtidig som det nye strategidokumentet for klubben i perioden 2019-2022 skal etableres. På den måten får Styret en helhetlig tanke om hvilke prioriteringer som banekomitéen anbefaler å gjøres i perioden fremover. Komitéen ønsker at en slik overordnet plan alltid skal være tilgjengelige for medlemmer på våre nettsider. En plan som dette blir selvfølgelig veiledende og må sees i sammenheng med klubbens fremtidig økonomi og behov. Større endringer som ikke kan tas over det vanlige driftsbudsjettet må bli vedtatt av styret, og om nødvendig årsmøtet, siden det er her beslutningsmyndigheten ligger.

Referat av Anders Harto /leder av Banekomitéen